Programy i projekty

Główne zadania na rok przedszkolny 2021/2022
 • Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo -profilaktycznego.
 • Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
 • Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in.
  wycieczek edukacyjnych.
 • Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w
  procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno – komunikacyjne.
 • Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
 • Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.
Zestaw programów na rok przedszkolny 2021/2022
 • Klucz do uczenia się
  Autor programu-Galina Dolya,
  Wydawnictwo – Transfer Learning
 • „Rozwój – Wychowanie – Edukacja”
  A
  utor programu – Anna Stalmach – Tkacz, Karina Mucha,
  Wydawnictwo – Nowa Era
 • „Zbieram, poszukuję, badam”
  A
  utor programu – Dorota Dziamska, Marzena Buchnat,
  Wydawnictwo – Nowa Era
 • „Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości”
  Autor programu – Jolanta Wasilewska,
  Wydawnictwo – WSiP
 • „Program wychowania przedszkolnego”
  Autor programu – Wiesława Żaba – Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo
  Wydawnictwo – MAC Edukacja
Klub starszaka

Jest to program wspierania uzdolnień dzieci w wieku przedszkolnym. Realizowany jest w grupach 6 – latków w ramach klubów zainteresowań: klub ekologiczny, klub teatralny, klub plastyczny i klub matematyczny.

Uczymy dzieci programować - Kodowanie na dywanie

Program edukacyjny ,,Uczymy Dzieci Programować” to inicjatywa mająca na celu propagowanie nauki programowania wśród dzieci. Logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, szukanie różnych rozwiązań, analizowanie ich i wybieranie tych najbardziej optymalnych to umiejętności, które warto kształcić już od najmłodszych lat. Ich uniwersalność sprawia, że przydadzą się naszym dzieciom na każdym etapie ich życia.

Przyjaciele Zippiego

Program „Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci. Jest to cykl spotkań realizowanych w wybranych grupach dzieci 5 – 6 letnich.

Mały miś w świecie wielkiej literatury

Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa, a także: 

 • Zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli czytelnictwa
  w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych;
 • tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych
  przez nauczyciela;
 • wprowadzenie dziecka w świat literatury;
 • budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną;
 • przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych;
 • kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego;
 • rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci;
 • rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli;
 • kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci;
 • włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego;
  promocja przedszkola;
Czyste powietrze wokół nas - program edukacji antynikotynowej

Głównym celem Programu jest zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego oraz kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi.

Program ma za zadanie:

 • Wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
 • Zwiększyć wrażliwość dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
 • Zwiększyć poziom wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
 • Zwiększyć wrażliwość dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym tytoniowy.
Przedszkolak bezpieczny w środowisku

Nasze przedszkole bierze udział w akcji Przedszkolak Bezpieczny w Środowisku.

Celem naszej akcji jest:

 • Znajomość wśród dzieci numerów alarmowych  i właściwych reakcji na zagrożenia
 • Kształtowanie właściwej postawy dzieci wobec rówieśników i dorosłych
 • Budowanie właściwych wzorców ruchowych i bezpieczeństwa podczas zabaw

Zapraszamy Rodziców do zapoznania się z prezentacją dotyczącą tego tematu – Prezentacja – Przedszkolak Bezpieczny w środowisku

Akademia Zdrowego Przedszkolaka

Nasze przedszkole już od kilku lat bierze udział w programie edukacyjnym Akademia Zdrowego Przedszkolaka. Ideą Aka­de­mii  jest pro­pa­go­wa­nie zdro­we­go try­bu ży­cia wśród pol­skich ro­dzin, dba­jąc o zdro­we na­wy­ki nie tyl­ko w za­kre­sie wła­ści­we­go od­ży­wia­nia od najmłodszych lat, ale i szeroko pojętego zdrowia i rozwoju psycho – społecznego. 

Ponadto jesteśmy jednym z nielicznych przedszkoli, które w swoim jadłospisie wprowadza w pełni zdrowe i bogate w wartości odżywcze posiłki. 

Zachęcamy do zapoznania się z artykułami dotyczącymi zdrowego żywienia dzieci.

 • WZMACNIANIE ODPORNOŚCI: 

http://www.zdrowyprzedszkolak.org/wzmacnianie-odpornosci/

 • ZIOŁA – JAK JE WYKORZYSTAĆ W KUCHNI:

http://www.zdrowyprzedszkolak.org/ziola-jak-je-wykorzystac-w-kuchni/  

 • O WAPNIU, CZY TYLKO W MLEKU?:

http://www.zdrowyprzedszkolak.org/o-wapniu-czy-tylko-w-mleku/

 • NATURALNE ŚNIADANIA DLA DZIECI:

http://www.zdrowyprzedszkolak.org/publikacje/naturalne-sniadania-dla-dzieci/

 • JAK WPROWADZIĆ ZMIANY W ŻYWIENIU:

http://www.zdrowyprzedszkolak.org/jak-wprowadzic-zmiany-w-zywieniu/

 • JAK ZACHĘCIĆ DZIECKO DO ZDROWEGO ŻYWIENIA:

http://www.zdrowyprzedszkolak.org/jak-zachecic-dziecko-do-zdrowego-jedzenia/

 • NAPOJE DLA DZIECI:

http://www.zdrowyprzedszkolak.org/napoje-dla-dzieci/

 • DLACZEGO WARTO OGRANICZAĆ SPOŻYCIE BIAŁEGO CUKRU:

http://www.zdrowyprzedszkolak.org/publikacje/dlaczego-warto-ograniczyc-spozycie-bialego-cukru-2/

Książka w podróży

Projekt edukacyjny obecny w naszym przedszkolu od 2019 roku. Skierowany jest do wszystkich przedszkolaków, do ich rodziców, a także do nauczycieli.

Cele:

 • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci
 • Włączenie rodziców do aktywnego i systematycznego czytania dzieciom
 • Integrowanie społeczności przedszkolnej we wspólnym wyposażeniu kącika czytelniczego
 • Prezentowanie wartościowej literatury dziecięcej w ogólnodostępnym kąciku czytelniczym
 • Przygotowanie dzieci do samodzielnego wyboru książek
 • Wyrabianie nawyku czytania od najmłodszych lat
Profilaktyka Logopedyczna

ZABAWY BUZI I JĘZYKA DLA KAŻDEGO SMYKA” – spotkania z Języczkiem Podróżniczkiem

Program skierowany jest do najmłodszych dzieci rozpoczynających naukę w przedszkolu, do ich rodziców, a także do nauczycieli.

Cele:

 • Stymulowanie rozwoju mowy i języka
 • Zapobieganie powstawaniu wad wymowy
 • Usprawnianie aparatu mowy (języka, warg) – systematyczne wprowadzanie podstawowych ćwiczeń warg i języka 
 • Kształtowanie prawidłowego toru oddechowego
 • Rozwijanie uwagi i pamięci słuchowej
 • Kształtowanie słuchu fonemowego
 • Wzbogacanie słownika biernego i czynnego

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Z wielką radością informujemy, że nasze przedszkole we wrześniu 2021 r. przystąpiło do I edycji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Pozyskaliśmy środki finansowe w wysokości 3000 zł na zakup książek – nowości wydawniczych dla dzieci oraz na promowanie czytelnictwa wśród przedszkolaków. Nowe, pięknie wydane książki wkrótce trafią do kącików czytelniczych w każdej sali.

Emocja

Wszystkim rodzicom i wychowawcom zależy na tym, aby wychować dzieci na mądrych i szczęśliwych ludzi, samodzielnych i twórczych. Wprowadzenie dzieci w świat wartości moralnych, jest niezwykle ważne, gdyż są one fundamentem dalszego życia. Proponowany projekt zakłada pięć spotkań w ciągu roku szkolnego, obejmujące rozmowę o uniwersalnych wartościach. 

Cele Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego – Emocja:

 • kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym;
 • rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości;
 • aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie emocji i uczuć innych osób;
 • integracja zespołu klasowego;
 • współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu;
 • wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość;
 • tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych kreowanie wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie z instytucjami i organizacjami będącymi źródłem istotnych wartości;
 • kształtowanie postawy empatii wśród dzieci i młodzieży;
 • dostrzeganie podobieństw i różnic między ludźmi;
 • integrowanie szkół polonijnych i polskich poprzez realizację projektu “Emocja”;
 • budowanie przyjaznego klimatu integracji;
 • eliminowanie zachowań agresywnych;
Zabawa sztuką

Głównym założeniem ogólnopolskiego projektu edukacyjnego jest propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej.

Cele szczegółowe:

 • tworzenie przez nauczycieli warunków do twórczej aktywności dzieci w procesie zabawy,
 • wprowadzenie dzieci w świat sztuki o charakterze lokalnym, ogólnopolskim, europejskim i światowym,
 • zapoznanie z wybranymi dziełami i ich twórcami,
 • rozwijanie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno,
 • udział w wystawach i prezentacjach zbiorowych,
 • rozwijanie postawy twórczej dzieci z jej nieodłącznymi atrybutami tj. kreatywnością, innowacyjnością,
 • zapoznanie z różnorodnymi technikami plastycznymi,
 • kształtowanie umiejętności rozumienia i interpretowania pojęć przy wykorzystaniu obrazów,
 • doskonalenie umiejętności swobodnej wypowiedzi, w tym wyrażania odczuć związanych z odbiorem sztuki,
 • przygotowanie do posługiwania się językiem obcym nowożytnym w oparciu o wykorzystywanie dzieł sztuki,
 • wykorzystywania myślenia i postrzegania matematycznego do rozwiązywania problemów w codziennych w sytuacjach związanych z wykorzystaniem edukacji przez sztukę,
Wyzwania Teodora

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Wyzwania Teodora” skierowany do przedszkoli, żłobków i klubów dziecięcych, to sposób na przekazanie dzieciom, czasem prostych, ale bardzo ważnych umiejętności i wartości. A wszystko za sprawą z pozoru zwykłego bociana. Teodor chce, aby przedszkolaki zdobyły siedem sprawności, które uważa za najbardziej przydatne, dlatego wyznaczy siedem zadań do wykonania. Będą one związane ze sportem, przygotowywaniem posiłku, okazywaniem pomocy, wyrażaniem emocji i uczuć, dbaniem o przyrodę, ale również znajdzie się coś dla małych artystów. 

Głównym celem niniejszego projektu jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka, ale także uświadomienie dzieciom, że o własny rozwój można dbać w każdym wieku, a pomoc okazywana innym jest równie ważna, jak troska o siebie samego. Natomiast wszelkie podejmowane działania mogą być kreatywnym
wyzwaniem.

Skip to content