Programy i projekty

 • Klub starszaka 

Jest to program wspierania uzdolnień dzieci w wieku przedszkolnym. Realizowany jest w grupach 6 – latków w ramach klubów zainteresowań: klub ekologiczny, klub teatralny i klub matematyczny.

 • Uczymy dzieci programować – Kodowanie na dywanie 

Program edukacyjny ,,Uczymy Dzieci Programować” to inicjatywa mająca na celu propagowanie nauki programowania wśród dzieci. Logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, szukanie różnych rozwiązań, analizowanie ich i wybieranie tych najbardziej optymalnych to umiejętności, które warto kształcić już od najmłodszych lat. Ich uniwersalność sprawia, że przydadzą się naszym dzieciom na każdym etapie ich życia.

 • Przyjaciele Zippiego

Program „Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

Jest to cykl spotkań realizowanych w wybranych najstarszych grupach.

przyjaciele zippiego male

 • Mały Miś w świecie wielkiej literatury

Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa, a także: 

 • Zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli czytelnictwa
  w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych;
 • tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych
  przez nauczyciela;
 • wprowadzenie dziecka w świat literatury;
 • budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną;
 • przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych;
 • kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego;
 • rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci;
 • rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli;
 • kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci;
 • włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego;
  promocja przedszkola;

Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020.

Podobny obraz

 • Piękna nasza Polska cała

Głównym celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski. Działania projektowe to też okazja, by budzić wśród najmłodszych i ich rodzin poczucie tożsamości narodowej i regionalnej, dumy z bycia Polakiem, a także wzmacniać więzi i integrować placówki oświatowe z terenu całej Polski i Kresów.

 Podobny obraz

 • Czyste powietrze wokół nas – program edukacji antynikotynowej

Głównym celem Programu jest zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego oraz kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi.

Program ma za zadanie:

 • Wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
 • Zwiększyć wrażliwość dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
 • Zwiększyć poziom wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
 • Zwiększyć wrażliwość dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym tytoniowy.

Czyste powietrze wokół nas – Oficjalna strona przedszkola nr 4 w Brzesku

 • Międzynarodowy projekt edukacyjny „Emocja”

Projekt edukacyjny EMOCJA ma na celu wsparcie rozwoju społecznego i emocjonalnego dzieci i młodzieży. Więcej informacji na temat projektu: https://emocja.org/

Międzynarodowy projekt edukacyjny Emocja – edycja 2020/2021

 • Ekokulturalne przedszkole

W tegorocznej edycji (2021/2022) skupimy się na podejmowaniu różnorodnych akcji na rzecz naszej planety, aby już od najmłodszych lat zaszczepiać w dzieciach chęć do działania i pokazać, że każdy ma wpływ na kondycję Ziemi i jest za nią odpowiedzialny.

Cele projektu:

 • poszerzanie świadomości ekologicznej; 
 • kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego; 
 • rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za ochronę środowiska; 
 • rozwijanie umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych; 
 • zapoznanie z ideą życia bez odpadów – zero waste;  
 • kształtowanie postawy społecznej świadomego i odpowiedzialnego konsumenta; 
 • nawiązywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym.

         

 • Z darami natury świat nie jest ponury

Celem głównym ekologiczno – plastycznego projektu jest kształtowanie postaw proekologicznych, pobudzanie kreatywności dzieci i nauczycieli oraz zapoznanie z ideą zero waste.

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „055 ŚWIAT NIE JEST JEST PONURY OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY”

 • PRZEDSZKOLAK BEZPIECZNY W ŚRODOWISKU 

Nasze przedszkole bierze udział w akcji Przedszkolak Bezpieczny w Środowisku.

Celem naszej akcji jest:

 • Znajomość wśród dzieci numerów alarmowych  i właściwych reakcji na zagrożenia
 • Kształtowanie właściwej postawy dzieci wobec rówieśników i dorosłych
 • Budowanie właściwych wzorców ruchowych i bezpieczeństwa podczas zabaw

Zapraszamy Rodziców do zapoznania się z prezentacją dotyczącą tego tematu. 

Prezentacja – Przedszkolak Bezpieczny w środowisku

logo

 

 

 

 

 

 

 • Akademia Zdrowego Przedszkolaka

Nasze przedszkole już od kilku lat bierze udział w programie edukacyjnym Akademia Zdrowego Przedszkolaka. Ideą Aka­de­mii  jest pro­pa­go­wa­nie zdro­we­go try­bu ży­cia wśród pol­skich ro­dzin, dba­jąc o zdro­we na­wy­ki nie tyl­ko w za­kre­sie wła­ści­we­go od­ży­wia­nia od najmłodszych lat, ale i szeroko pojętego zdrowia i rozwoju psycho – społecznego. 

Ponadto jesteśmy jednym z nielicznych przedszkoli, które w swoim jadłospisie wprowadza w pełni zdrowe i bogate w wartości odżywcze posiłki. 

Zachęcamy do zapoznania się z artykułami dotyczącymi zdrowego żywienia dzieci.

 • WZMACNIANIE ODPORNOŚCI: 

http://www.zdrowyprzedszkolak.org/wzmacnianie-odpornosci/

 • ZIOŁA – JAK JE WYKORZYSTAĆ W KUCHNI:

http://www.zdrowyprzedszkolak.org/ziola-jak-je-wykorzystac-w-kuchni/  

 • O WAPNIU, CZY TYLKO W MLEKU?:

http://www.zdrowyprzedszkolak.org/o-wapniu-czy-tylko-w-mleku/

 • NATURALNE ŚNIADANIA DLA DZIECI:

http://www.zdrowyprzedszkolak.org/publikacje/naturalne-sniadania-dla-dzieci/

 • JAK WPROWADZIĆ ZMIANY W ŻYWIENIU:

http://www.zdrowyprzedszkolak.org/jak-wprowadzic-zmiany-w-zywieniu/

 • JAK ZACHĘCIĆ DZIECKO DO ZDROWEGO ŻYWIENIA:

http://www.zdrowyprzedszkolak.org/jak-zachecic-dziecko-do-zdrowego-jedzenia/

 • NAPOJE DLA DZIECI:

http://www.zdrowyprzedszkolak.org/napoje-dla-dzieci/

 • DLACZEGO WARTO OGRANICZAĆ SPOŻYCIE BIAŁEGO CUKRU:

http://www.zdrowyprzedszkolak.org/publikacje/dlaczego-warto-ograniczyc-spozycie-bialego-cukru-2/

Skip to content