Pedagodzy specjalni

Nasi specjaliści

Karolina Lewandowska

Sylwia Pełka

Dorota Górska

Kinga Zdanowicz

Integracja

W naszym przedszkolu funkcjonują cztery oddziały integracyjne. W tych grupach, oprócz dwóch nauczycieli wychowania przedszkolnego, dodatkowo, codziennie obecny jest nauczyciel wspomagający (pedagog specjalny) i pomoc nauczyciela. 

Wszystkie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych realizują podstawę programową wychowania przedszkolnego. Natomiast nauczyciel wspomagający dostosowuje treści edukacyjne do możliwości tych podopiecznych poprzez odpowiednie formy i metody pracy. 

Dyrektor przedszkola powołuje zespoły psychologiczno – pedagogiczne, których zadaniami są: dokonanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz opracowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych dla każdego dziecka posiadającego orzeczenie, wydane przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne.

Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w zależności od potrzeb, mają zapewniony szereg specjalistycznych zajęć:

 • logopedia
 • SI
 • rewalidacja (zajęcia prowadzone przez pedagoga specjalnego)
 • zajęcia z psychologiem
 • TUS

Pedagodzy specjalni podczas zajęć rewalidacyjnych wykorzystują różnorodne metody pracy lub ich elementy, w celu wspierania rozwoju dzieci niepełnosprawnych, korygowania i wyrównywania deficytów rozwojowych. Przykładowe z nich to:

 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • nauka czytania Metodą symultaniczno – sekwencyjną prof. Cieszyńskiej,
 • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 • Edukacja przez Ruch D. Dziamskiej,
 • Programy aktywności „Świadomość ciała, kontakt i komunikacja” M. i Ch. Knill,
 • elementy metody E. Gruszczyk-Kolczyńskiej „Dziecięca matematyka”,
 • metoda aktywnego słuchania wg Batii Strauss,
 • elementy psychodramy i biblioterapii,
 • wybrane techniki relaksacyjne.

 Ogromnie ważne jest kształtowanie prawidłowej postawy wobec osób niepełnosprawnych od wczesnego dzieciństwa.
Małe dzieci są wolne od uprzedzeń, które często istnieją już w mentalności wielu dorosłych.

Korzyści płynące z integracji:

Dla dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

 • Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczy się przez obserwację swoich rówieśników. 
 • Przebywa w naturalnym środowisku (nie jest izolowane). 
 • Staje się bardziej komunikatywne. Nawiązuje relacje z rówieśnikami. 
 • Dziecko niepełnosprawne ma większą motywację do nauki i stawania się coraz bardziej samodzielną osobą. 
 • Integracja sprzyja rozwojowi umiejętności społecznych.

 Dla zdrowych rówieśników:

 • Wzrasta u dzieci poziom tolerancji, wrażliwości, otwartości, szacunku, troski, empatii, odpowiedzialności. 
 • Rozwijane są od najmłodszych lat prawidłowe postawy wobec niepełnosprawnych osób. 
 • Dzieci są bardziej uspołecznione.

Gabinet pedagogów specjalnych

Skip to content