Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna to zamierzona, systematyczna praca nad kształtowaniem świadomości ekologicznej naszych przedszkolaków. Od najwcześniejszych lat staramy się rozwijać właściwe postawy dzieci wobec środowiska.

Wdrażanie programu ekologicznego w naszym Przedszkolu  ma na celu rozbudzanie świadomości ekologicznej dzieci i kształtowanie postawy odpowiedzialności za stan środowiska. Naszymi działaniami będziemy uwrażliwiać wychowanków na piękno otaczającego świata, jak również na potrzeby innych, zwłaszcza zwierząt, rozwijając w dzieciach wrażliwość i empatię.

Programem objęte zostaną wszystkie dzieci z Przedszkola nr 376, jak również ich rodziny, poprzez aktywne uczestnictwo w warsztatach, konkursach i akcjach charytatywnych. 

Program realizujemy również poprzez uczestnictwo w różnorodnych ogólnopolskich projektach. Zachęcamy do zapoznania się z nimi!

Skąd się biorą produkty ekologiczne

Grupa, do której skierowany jest nowy program, to dzieci uczęszczające do przedszkoli w wieku 5-6 lat.

Celem ogólnopolskiego programu edukacyjnego – Skąd się biorą produkty ekologiczne – jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.

Główne założenie programu:

 • zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne,
 • kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych,
 • propagowanie zdrowego stylu życia,
 • zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o  nawykach higieniczno-zdrowotnych.

Zajęcia w programie „Skąd się biorą produkty ekologiczne” realizowane są poprzez wykorzystanie dedykowanej dzieciom publikacji i filmu animowanego „Skąd się biorą produkty ekologiczne”, jak również opracowanego scenariusza zajęć dla nauczycieli i lekcji pokazowej. Uczestnicy programu zrealizują zajęcia edukacyjne, podczas których nauczą się skąd się biorą produkty ekologiczne, dlaczego warto je wybierać, jakie są zalecenia zdrowego stylu życia oraz jak przestrzegać zasad higieny.

Program jest skierowany także do rodziców i opiekunów dzieci, gdyż zwiększa to skuteczność programów profilaktycznych. Dlatego też nagraliśmy dwa webinaria #po1profilaktyka z udziałem eksperta  odpowiednio dla rodziców oraz nauczycieli/opiekunów.

Chcemy, aby w przedszkolach było zdrowo, ekologicznie i przyjaźnie. Zachęcamy przedszkolaków do aktywnego udziału w zajęciach.

Zdobytą wiedzę i umiejętności będą mogli wraz z rodzicami stosować w codziennym życiu.

Ekokulturalne przedszkole

W tegorocznej edycji (2021/2022) skupimy się na podejmowaniu różnorodnych akcji na rzecz naszej planety, aby już od najmłodszych lat zaszczepiać w dzieciach chęć do działania i pokazać, że każdy ma wpływ na kondycję Ziemi i jest za nią odpowiedzialny.

Cele ogólnopolskiego projektu edukacyjnego:

 • poszerzanie świadomości ekologicznej;
 • kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego;
 • rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za ochronę środowiska;
 • rozwijanie umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych;
 • zapoznanie z ideą życia bez odpadów – zero waste;
 • kształtowanie postawy społecznej świadomego i odpowiedzialnego konsumenta;
 • nawiązywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym.
Z ekologią na ty

Ogólnopolski projekt edukacyjny jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego oraz opublikowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022 (Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne).  Projekt objęty jest patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Główne cele projektu:

 • doskonalenie umiejętności w zakresie rozumienia zależności pomiędzy składnikami środowiska przyrodniczego;
 • doskonalenie umiejętności samodzielnej eksploracji świata, rozwiązywania problemów i stosowania nabytych umiejętności w nowych sytuacjach życiowych;
 • kształtowanie umiejętności obserwacji faktów, zjawisk przyrodniczych, społecznych i gospodarczych, wykonywania eksperymentów i doświadczeń, a także formułowania wniosków i spostrzeżeń;
Z darami natury świat nie jest ponury

Celem głównym ekologiczno – plastycznego ogólnopolskiego projektu edukacyjnego jest kształtowanie postaw proekologicznych, pobudzanie kreatywności dzieci i nauczycieli oraz zapoznanie z ideą zero/less waste.

Ekologiczne działania przedszkolaków
Skip to content