Zamówienia publiczne

Ogłoszenie

Zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
 

 

Nr sprawy P376.012.2.2017

Dostawa i montaż wyposażenia  dla Przedszkola Nr 376 w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

 

Oferty należy złożyć w pokoju nr 514 w siedzibie jednostki prowadzącej sprawę: 

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Rembertów m. st. Warszawy,
Al. gen. A. Chruściela 28, 04 – 401 Warszawa, godziny urzędowania: 8 00 – 16 00 
w terminie  do  dnia 1 sierpnia 2017 roku do godziny 10 30.

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy, z napisem:
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Rembertów m.st. Warszawy,
Al. gen. A. Chruściela 28, 04 – 401 Warszawa

Szczegóły zamówienia w załącznikach.

Informacja z otwarcia ofert w dniu 1 sierpnia 2017 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:

Wybór najkorzystniejszej oferty: