Programy i projekty

 • Klub starszaka 

Jest to program wspierania uzdolnień dzieci w wieku przedszkolnym. Realizowany jest w grupach 6 – latków w ramach klubów zainteresowań: plastycznych, muzycznych i matematycznych.

 • Uczymy dzieci programować – Kodowanie na dywanie 

Program edukacyjny ,,Uczymy Dzieci Programować” to inicjatywa mająca na celu propagowanie nauki programowania wśród dzieci. Logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, szukanie różnych rozwiązań, analizowanie ich i wybieranie tych najbardziej optymalnych to umiejętności, które warto kształcić już od najmłodszych lat. Ich uniwersalność sprawia, że przydadzą się naszym dzieciom na każdym etapie ich życia.

 • Przyjaciele Zippiego

Program „Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

Jest to cykl spotkań realizowanych w wybranych najstarszych grupach.

przyjaciele zippiego male

 • Mały Miś w świecie wielkiej literatury

Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa, a także: 

 • Zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli czytelnictwa
  w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych;
 • tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych
  przez nauczyciela;
 • wprowadzenie dziecka w świat literatury;
 • budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną;
 • przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych;
 • kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego;
 • rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci;
 • rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli;
 • kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci;
 • włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego;
  promocja przedszkola;

Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020.

Podobny obraz

 • Piękna nasza Polska cała

Głównym celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski. Działania projektowe to też okazja, by budzić wśród najmłodszych i ich rodzin poczucie tożsamości narodowej i regionalnej, dumy z bycia Polakiem, a także wzmacniać więzi i integrować placówki oświatowe z terenu całej Polski i Kresów.

 Podobny obraz

 • Czyste powietrze wokół nas – program edukacji antynikotynowej

Głównym celem Programu jest zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego oraz kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi.

Program ma za zadanie:

 • Wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
 • Zwiększyć wrażliwość dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
 • Zwiększyć poziom wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
 • Zwiększyć wrażliwość dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym tytoniowy.

 

Znalezione obrazy dla zapytania czyste powietrze wokół nas logo