Integracja

Integracja w Przedszkolu nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi
Obecnie w naszym przedszkolu funkcjonują cztery oddziały integracyjne. W tych oddziałach, oprócz dwóch nauczycieli wychowania przedszkolnego, dodatkowo codziennie obecny jest nauczyciel wspomagający (pedagog specjalny) i pomoc nauczyciela. Grupa otrzymuje również wsparcie ze strony psychologa zatrudnionego w naszym przedszkolu.

Wszystkie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych realizują podstawę programową wychowania przedszkolnego. Natomiast nauczyciel wspomagający dostosowuje treści edukacyjne do możliwości tych dzieci poprzez odpowiednie formy i metody pracy. 

Dyrektor przedszkola powołał zespoły psychologiczno – pedagogiczne, który opracowują Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne dla każdego dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne. Niepełnosprawne dzieci mają zapewniony szereg specjalistycznych zajęć:

 • zajęcia rewalidacyjne z logopedą,
 • terapię integracji sensorycznej,
 • zajęcia rewalidacyjne z nauczycielem wspomagającym (pedagogiem specjalnym),
 • zajęcia z psychologiem.

Zajęcia te mają na celu wspieranie rozwoju dzieci niepełnosprawnych, korygowanie i wyrównywanie deficytów rozwojowych. Podczas zajęć specjaliści wykorzystują różnorodne metody pracy lub ich elementy:

 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • nauka czytania Metodą symultaniczno – sekwencyjną prof. Cieszyńskiej,
 • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 • Edukacja przez Ruch D. Dziamskiej,
 • Programy aktywności „Świadomość ciała, kontakt i komunikacja” M. i Ch. Knill,
 • elementy metody E. Gruszczyk-Kolczyńskiej „Dziecięca matematyka”,
 • metoda aktywnego słuchania wg Batii Strauss,
 • elementy psychodramy i biblioterapii,
 • wybrane techniki relaksacyjne,
 • elementy psychoterapii tańcem i ruchem.

Dysponujemy kilkoma gabinetami i salami, nowocześnie i bogato wyposażonymi, gdzie obywają się powyższe zajęcia.

Gabinet logopedyczny
Gabinet nauczycieli wspomagających
Sala Integracji Sensorycznej
Sala Doświadczania Świata
Gabinet psychologiczny

Nasza placówka propaguje ideę integracji poprzez:

 • Codzienne relacje dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze swoimi rówieśnikami.
 • Współpracę z rodzicami.
 • Współpracę z innymi instytucjami.
 • Uczestnictwo w różnorodnych wyjazdach, imprezach integracyjnych, konkursach.

Ogromnie ważne jest kształtowanie prawidłowej postawy wobec osób niepełnosprawnych od wczesnego dzieciństwa.
Małe dzieci są wolne od uprzedzeń, które często istnieją już w mentalności wielu dorosłych.

Korzyści płynące z integracji:

Dla dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

 • Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczy się przez obserwację swoich rówieśników. 
 • Przebywa w naturalnym środowisku (nie jest izolowane). 
 • Staje się bardziej komunikatywne. Nawiązuje relacje z rówieśnikami. 
 • Dziecko niepełnosprawne ma większą motywację do nauki i stawania się coraz bardziej samodzielną osobą. 
 • Integracja sprzyja rozwojowi umiejętności społecznych.

Dla zdrowych rówieśników:

 • Wzrasta u dzieci poziom tolerancji, wrażliwości, otwartości, szacunku, troski, empatii, odpowiedzialności. 
 • Rozwijane są od najmłodszych lat prawidłowe postawy wobec niepełnosprawnych osób. 
 • Przedszkole stwarza możliwość indywidualnego podejścia do każdego dziecka (mało liczne grupy) oraz indywidualnego rozwijania zdolności. 
 • Dzieci są bardziej uspołecznione.

Kinga Zdanowicz

Skip to content